Spory sądowe 

  • reprezentacja (obrona przed sądem) w sporach przed sądami wszystkich instancji,
  • sporządzanie pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji,
  • udział w negocjacjach pozasądowych,
  • udział w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających,
  • reprezentacja przed organami administracji publicznej,
  • szeroki zakres spraw: rodzinne, rzeczowe, cywilne, gospodarcze i inne.